Ves al contingut

Text Legal i Política de Cookies

CONDICIONS D'ÚS

Aquest lloc web és propietat de Sergi Brau Roda, Carrer Gurrea, 73, baix, 08202 - Sabadell, Espanya - C.I.F. /V.A.T. ES44981020N

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització. La utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Sergi Brau Rueda no exerceix cap tipus de control. Per tant no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Sergi Brau Rueda, seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa, tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Cortisa System, S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers.

Protecció de dades

3.1 La informació que rep Sergi Brau Rueda. dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes on-line o de l'enviament de formularis curriculars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra finalitat.

3.2 Sergi Brau Rueda no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

3.3 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la tramesa de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis,Sergi Brau Rueda precisa recaptar de l'usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat de l'caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d'aquests serveis.

3.4 En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Sergi Brau Roda, Carrer Gurrea, 73, baix, 08202 - Sabadell, Espanya. La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado.

3.5 Sergi Brau Rueda guardará los datos de carácter personal que haya recabado, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. Sergi Brau Rueda cumplirá estos deberes de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable.

deixa una resposta